Login Form

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ริเริ่มโดย นายสมนึก  ศูนย์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ในขณะนั้น และมอบหมายให้  นายสมชัย  นามสว่าง เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียน   การจัดตั้งโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีการนำพื้นที่ของศูนย์อพยพผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชาประชาธิปไตย คิดเป็นพื้นที่ เนื้อที่  91  ไร่   56  ตารางวา โรงเรียน         โคกตะเคียนวิทยา  เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2536  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรก จำนวน 86 คน  โดยใช้อาคารของศูนย์อพยพผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชาประชาธิปไตย 

          โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2542  และแต่งตั้งให้นายสมชัย นามสว่าง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2548      นายศักดิ์ชัย  ยอดเยี่ยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และปัจจุบันมี นายวิทยา เพ่งเล็งดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  ประจำตำบลโคกตะเคียน ชื่อว่า “โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา”  อักษรย่อ “ ค.ต.ว.” ตามหนังสือประกาศของกรมสามัญศึกษา ลงวันที่  13  ตุลาคม  2542

          ในปีการศึกษา 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  เมื่อวันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546  มีผลให้กรมสามัญศึกษา   ซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่ในสังกัดเดียวกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทำให้โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

          ในปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

          ปัจจุบันโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 33  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 8  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านกู่  โรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคี  โรงเรียนบ้านถนนชัย  โรงเรียนบ้านก็วล  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนบ้านสำโรง  โรงเรียนบ้านกระวัน  โรงเรียนบ้านปลัด

Koktakean Wittaya School.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.